Doel van de NVD

De vereniging heeft ten doel:

  • het waarborgen van vastgestelde kwaliteitsnormen voor het houden, verzorgen en beheren van de bij de leden aanwezige collectie dieren en planten;
  • het erop toezien dat haar leden concrete bijdragen leveren aan de bescherming van wilde dieren en planten, onder andere door middel van actieve deelname aan en/of steun aan (inter)nationale kweekprogramma’s van soorten;
  • het ervoor zorg dragen dat haar leden door middel van een gericht educatief programma de natuurbeschermingsgedachte uitdragen;
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;
  • het bevorderen van gezamenlijke acties van de leden op het gebied van onder meer educatie, public relations, marketing en het co√∂rdineren hiervan;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor de nationale overheid indien het wetgeving (en andere regelgeving) betreft of indirect het houden en beheren van de collectie van haar leden raakt, alsmede het in deze namens de optreden in internationaal verband;
  • de ledendesgewenst te vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en besprekingen van relevante internationale lichamen en organisaties zoals IUCN, EC, CITES, EAZA, IUDZG en in dat verband de belangen van de leden behartigen.