Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (de NVD) verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van de NVD (hierna de NVD). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De NVD gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 De NVD is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De NVD vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de NVD jouw persoonsgegevens?

De NVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 1. a) het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 2. b) het voeren van de administratie;
 3. c) het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief (uitsluitend voor leden);
 4. d) het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 5. e) onze bedrijfsvoering;
 6. f) het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 7. g) archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De NVD verwerkt persoonsgegevens via de website en de ledenpagina van de NVD. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de NVD. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de NVD jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de NVD?

De NVD verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. a) NAW gegevens;
 2. b) IBAN bankrekeningnummer (alleen van medewerkers NVD bureau);
 3. c) Geboortedatum (alleen van medewerkers NVD bureau);
 4. d) geslacht (alleen van medewerkers NVD bureau);
 5. e) telefoonnummer;
 6. f) emailadres

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief (alleen voor leden)

De NVD biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze leden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een mailadres, waar je je kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de NVD voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De NVD gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De NVD deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de NVD kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De NVD maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De NVD kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De NVD verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

De NVD bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de NVD. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de NVD nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de NVD maakt.

Stuur je verzoek naar: info@nvddierentuinen.nl

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de NVD passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De NVD neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Privacybeleid van derden

Op de website van de NVD kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de NVD behorende, websites. De NVD kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@nvddierentuinen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05 mei 2021.

De NVD behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

1.3 Versie registratie

Versiedatum  Wijziging Gewijzigd door
24-05-2018 Opgesteld Marielle van Aggelen
20-07-2020 Vormgeving en verduidelijking t.b.v. AVG overzicht Lillian van der Kamp
05-05-2021 Tekstuele aanpassing en contactinformatie verduidelijkt Patricia ter Maat